Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Goos Street Foods V.O.F.

Algemene Voorwaarden Goos Street Foods V.O.F. handelend onder de naam tijsbezorgt.nu. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70914915. Ons kantoor is gevestigd op de Hendrik van der Graaflaan 21, 2061 LP te Bloemendaal.

divider

1. Diensten en producten

1.1Goos Street Foods levert gerechten die online besteld worden en bij klanten worden bezorgd op het door hen opgegeven adres.
1.2 Je gerechten kun je tot een dag van tevoren, voor 23.00 via www.tijsbezorgt.nu bestellen en online betalen via iDEAL of met creditcard.
1.3 Een bestelling is definitief als tijsbezorgt.nu deze per e-mail aan je heeft bevestigd. Tijsbezorgt.nu heeft het recht de bestelling te annuleren.
1.4 Je kunt je bestelling tot 21.00 uur voorafgaand aan de dag van levering zonder kosten annuleren door een mail te sturen naar info@tijsbezorgt.nu. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat het verse producten zijn die bederfelijk van aard zijn en daarom niet kunnen worden teruggezonden.

2. Bestelling, betaling en bezorggebied

2.1 Je kunt online bestellen op www.tijsbezorgt.nu, wij vragen je om de volgende gegevens: je naam, adres, (een eventueel alternatief bezorgadres), e-mailadres en telefoonnummer. Hiermee geef je toestemming om deze gegevens te gebruiken voor een goede afhandeling van de levering/ bezorging van jouw bestelling.
2.2 De door jou verstrekte gegevens dienen juist en volledig te zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens geef je direct door, omdat anders de verwerking en/of bezorging van je bestelling mis kan gaan.
2.3 Bestellingen betaal je vooraf online met iDEAL, bestellingen worden altijd vooraf betaald. Als er geen tijdige betaling is ontvangen door tijsbezorgt.nu zullen wij de bestelling niet uitleveren.
2.4 Ons actuele bezorggebied vind je terug op onze website.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten v.w.b. onze website, diensten en producten berusten exclusief bij tijsbezorgt.nu en/of onze licentiegevers.
3.2 Het gebruik van de website en onze dienstverlening is beperkt tot wat is aangegeven op de website en in deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Tijsbezorgt.nu heeft het recht om je (ingezonden) bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Als er op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan tijsbezorgt.nu over. Hierbij doe je tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je verklaard dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.
3.4 Tijsbezorgt.nu heeft het recht om je bijdrage op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-) naam.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Tijsbezorgt.nu besteedt maximale zorg aan de producten en de levering/bezorging daarvan. Onze diensten en producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne. Tijsbezorgt.nu werkt volgens de HACCPhygiëne- code en beschikt over het HACCP-certificaat alsmede certificaat allergenen declaratie.
4.2 Tijsbezorgt.nu garandeert niet dat de dienstverlening altijd foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Tijsbezorgt.nu geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd en/of ondeskundig gebruik.
4.3 Tijsbezorgt.nu behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de te leveren/ bezorgen gerechten die online besteld kunnen worden. Van grote wijzigingen zal je minimaal 6 uur voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum/tijd op de hoogte worden gesteld waarna je de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@tijsbezorgt.nu.
4.4 Eventuele klachten dien je gelijk of z.s.m., binnen een redelijke termijn na aflevering te melden, onder vermelding van een duidelijke beschrijving van de klachten en eventueel een foto. Je kan dit mailen naar info@tijsbezorgt.nu.
4.5 Tijsbezorgt.nu is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze diensten en/of producten dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening.
4.6 Tijsbezorgt.nu is niet aansprakelijk voor situaties die voortkomen uit een overmacht situatie.
4.7 Tijsbezorgt.nu heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 1 dag voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren. Tijsbezorgt.nu kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4.8 Je bent zelfverantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze diensten en producten. (Ook voor het gebruik dat wordt gemaakt door de personen met wie je de gerechten deelt). Intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën etc. behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij tijsbezorgt.nu daarvan op voorhand op de hoogte hebt gebracht. Tijsbezorgt.nu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen. Allergenen informatie van onze gerechten is terug te vinden op onze website www.goosstreetfoods.nl bij te FAQ.
4.9 Je vrijwaart tijsbezorgt.nu voor claims van jezelf of van derden die op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening en/of consumptie van onze gerechten.

5. Prijs en betaling

5.1 De prijzen van onze gerechten staan vermeld op de website.
5.2 Betalingen voor je bestelling wordt vooraf middels iDEAL of creditcard.
5.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

6. Privacy

6.1 Tijsbezorgt.nu verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens om zorg te dragen voor een correcte verwerking en bezorging van jouw bestelling. Tijsbezorgt.nu houdt zich daarbij aan de wettelijke regels m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.
6.2 Je persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of als wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. Tijsbezorgt.nu maakt gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw apparaat (computer, tablet, smartphone etc.) te herkennen. Wij optimaliseren hiermee het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet elke keer opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.
6.3 We bewaren, verwerken en beschermen jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, met inachtneming van de huidige stand van de techniek en geldende wet- en regelgeving.
6.4 Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren en/of te wijzigen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@tijsbezorgt.nu, wij nemen dan z.s.m. contact met je op.

7. Algemeen

7.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen op elk gewenst moment door ons worden aangepast. Wij behouden ons altijd het recht voor om onze dienstverlening stop te zetten.
7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om van mogelijke geschillen kennis te nemen.
7.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van tijsbezorgt.nu worden overgedragen, heeft het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers mede over te dragen.

Haarlem, 1 april 2021